กิจกรรมสีเขียววันที่ 31 มกราคม 2560  คณะทำงานได้ร่วมกันพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านเขาวังให้เป็นห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้ัอมของชุมชน

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208032780633086&set=g.197512773606224&type=1&theater

 

63995482&set=g.197512773606224&type=1&theater