เกี่ยวกับ


ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะเป็นที่เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทห้องสมุดโรงเรียนต่อการเรียนรู้ของชุมชน มุ่งเน้นที่จะบูรณาการแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน รวมถึงเน้นแนวคิดในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและร่วมกันรักษาให้อยู่อย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการ “ห้องสมุดสีเขียว” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้น อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ครู อาจารย์และนักเรียนได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ภายใต้ความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันของโครงการฯ นี้ ศูนย์บรรณสารฯ และห้องสมุดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้มีโอกาสพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนร่วมกัน พร้อมกับร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบ ผ่านกระบวนการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการคัดแยกขยะและของเสียอย่างถูกวิธี เป็นต้น

ผลของการดำเนินงานในโครงการฯดังกล่าวนี้ จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของครู อาจารย์ และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญหากแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป ก็จะช่วยส่งเสริมบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการสร้างความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย