4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. จัดกิจกรรม CSR

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. จัดกิจกรรม CSR ให้กับนักเรียนชั้น ม. 1 ที่เข้าใหม่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเพชรจริก การจัดกิจกรรมจัดให้ 4 ฐานเหมือนเดิม คือ ความรู้สีเขียว การลดและแยกขยะ รอยเท้านิเวศ และประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ยังใชั้รูปแบบเดิมในการให้ความรู้ แต่การไม่ได้จัดกิจกรรมนานครั้ง ก้อจะต้องทบทวนกันนิดนึ่งก่อน แต่คิดว่าสิ้งที่ได้จากกิจกรรมนี้คือการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็ก ๆ ที่รู้จักแยกขยะ ขยะที่เกิดขึ้นแล้ว เดืินทางไปไหน รู้จักการประหยัดพลังงาน รู้จักพลังงานทางเลือก และรักษาสิ่งแวดล้อม

Read More »

1 กันยายน รำลึกถึงการจากไปของผู้พิทักษ์ป่า สืบ นาคะเสถียร

สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้จุดประกายไฟแห่งการอนุรักษ์ ด้วยแสงเทียนเล่มเล็กๆ แต่สว่างแผ่ซ่านไพศาล เป็นจุดหมายให้กัลยามิตรทุกภาคส่วนหันมาสนใจผืนป่าห้วยขาแข้ง และผืนป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศ เจตนาของ สืบ นาคะเสถียร ย้อนหลังไป ในเดือนธันวาคม 2532 สืบ นาคะเสถียร ชายผู้มีนิสัยมุ่งมั่นจริงจังมาตั้งแต่วัยเด็ก ชายที่มุมานะช่วยเหลือสัตว์ป่าอย่างมิรู้จักเหน็ดเหนื่อย ชายที่ประกาศกร้าวพร้อมยอมแลกชีวิตตัวเองเพื่อลูกน้อง ได้ตัดสินใจปฏิเสธทุนเรียนต่อปริญญาเอกที่ประเทศอังกฤษ เพื่อเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผืนป่าที่ในเวลานั้นแทบไม่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เว้นเสียแต่ บรรดาพราน หรือนักทำไม้ ผู้ที่จ้องเข้ามาขโมยทรัพย์สมบูรณ์ออกไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน หากแต่ประสบการณ์ในอดีตที่บ่มเพาะ สืบ รู้ดีว่า ป่าผืนใหญ่แห่งนี้มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ และการดำรงอยู่ของสรรพชีวิต ยังประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังที่สืบได้ปรารภอยู่เสมอว่า “หากมีโอกาสไปดำรงตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้ว เขาขอเลือกเพียงสองแห่งคือ ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และป่าห้วยขาแข้ง” ก่อนเข้ามาเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เขาและกัลยาณมิตรเคยร่วมกันสำรวจ ศึกษา ข้อมูลทางระบบนิเวศ ทำความเข้าใจถึงความสมบูรณ์ของป่าใหญ่แห่งนี้ ทั้งยังเป็นแนวหน้าในการคัดค้านการทำสัมปทานไม้ในห้วยขาแข้ง และคัดค้านเขื่อนน้ำโจนในผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ที่มีอาณาเขตเชื่อมต่อกัน สำหรับห้วยขาแข้งในเวลานั้น เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งเดียวที่ไม่มีราษฎรบุกรุกอาศัย ความเป็นพื้นที่รอยต่อของสามเขตสัตวภูมิศาสตร์ที่แทบจะหาไม่ได้ในโลกนี้ ทำให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหายากจำนวนมาก เช่น …

Read More »

การจัดประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียว

การจัดประชุมคณะทำงานสำนักงานสีเขียวเริ่มแล้ว เพื่อก้าวไปสู่การเป็น สำนักงานสีเขียว หรือ Green Office เริ่มต้นจากการแต่งตั้งคณะทำงานชุดต่าง ๆ ดังเอกสารคำสั่ง จากนั้นคณะทำงานแต่ละชุดเรื่มจัดประชุม เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน โครงการ ดังนี้ จาก ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กร เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องระเบียงบรรณ 4 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะทำงานด้านการใช้พลังงานและทรัพยากร (Energy and Resource) ครั้งที่ 1 ณ ห้องระเบียงบรรณ 4 ชั้น 2 ต่อด้วย การจัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประเมินประสิทธิภาพและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561 13.00 เป็นต้นไป การประชุมคณะทำงาน Green …

Read More »

คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โครงการสำนักงานสีเขียว

เพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้รับผิดชอบในการจัดทำกิจกรรมของสำนักงานสีเขียวอย่างชัดเจน จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังนี้

Read More »

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ คือ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetland Day) พื้นที่ชุ่มน้ำโลก ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจาก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศโดยเฉพาะเป็นแหล่งที่อยู่ของนกน้ำ” ขึ้น ณ เมือง Ramser ประเทศอิหร่าน อนุสัญญาเป็นรู้จักในนามอนุสัญญาแรมซาร์ พื้นที่ชุ่มน้ำคืออะไร พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ตามอนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรืออนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ กล่าวว่า “พื้นที่ชุ่มน้ำ” หมายความถึง ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มชื้นแฉะ พรุ แหล่งน้ำ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ำขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล ทั้งที่เป็นน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม รวมไปถึง ที่ชายฝั่งทะเลและที่ในทะเล ในบริเวณซึ่งเมื่อน้ำลดลงต่ำสุด มีความลึกขอระดับน้ำ …

Read More »