ภาพกิจกรรมจัดอบรม ”โครงการส่งเสริมความร่วมมือสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

จัดอบรมโครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกาา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีครูผูดูแลห้องสมุดเข้าร่วม จำนวน 30 กว่าคน

Read More »

โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

            ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเป็นที่เป็นห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าที่ด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตร ส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จึงได้จัด “โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม : การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะพัฒนาความร่วมมือ สนับสนุนและส่งเสริมบทบาทห้องสมุดโรงเรียนต่อการเรียนรู้ของชุมชน มุ่งเน้นที่จะบูรณาการแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้ามาร่วมกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พร้อมกับจัดให้มีกิจกรรม “ห้องสมุดสีเขียว” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมขึ้น อันจะเป็นกลไกหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ครู อาจารย์ และนักเรียนได้มีส่วนร่วมและตระหนักในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันภายใต้ความร่วมมือเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันของโครงการฯ นี้ ศูนย์บรรณสารฯ และห้องสมุดโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้มีโอกาสพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนร่วมกัน พร้อมกับร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบ “ห้องสมุดสีเขียวเพื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ผ่านกระบวนการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน และการคัดแยกขยะและของเสียอย่างถูกวิธี เป็นต้น ผลของการดำเนินงานในโครงการฯดังกล่าวนี้ จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของครู อาจารย์ และนักเรียนที่เกี่ยวข้อง ที่สำคัญหากแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ได้ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไป ก็จะช่วยส่งเสริมบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในการสร้างความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย 4. วัตถุประสงค์              1) เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน …

Read More »

สื่อรักษ์โลก

ขั้ินตอนการทำสื่อการอบรม ห้องสมุดสีเขียว เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน 1. การจัดเตรียมอุปกรณ์          เน้นการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ผ้า  หากจะใช้ผ้าที่รักษ์โลกจริง ๆ จะต้องใช้ผ้าทอ เนื่องจากสิ่งทอให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นทำได้หลากหลายรูปแบบและหลายด้าน อาทิเช่น การนำวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่ (Recycle), การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, การใช้วัตถุดิบที่สามารถผลิตใหม่ได้ โดยมุ่งเน้นวัตถุดิบธรรมชาติ, การจัดการกับของเสียและการใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการผลิต และใส่ใจกันตั้งแต่ต้นน้ำของกระบวนการผลิตคือ เส้นใยที่นำมาใช้ปั่นด้าย ก่อนที่จะนำมาทอเป็นผ้าผืนนั้น ต้องมาจากการเพาะปลูกแบบออร์แกนิกส์ ไม่ใช้ปุ๋ย ไม่ใช้สารเคมี เก็บเกี่ยวในระยะเวลาที่เหมาะตามธรรมชาติ เมื่อเข้าสู่กระบวนการปั่นด้ายและการทอผ้าจะใช้สีที่เกิดจากเส้นด้ายจริงตามธรรมชาติ ไม่มีการย้อม ทำให้ลดปริมาณของเสียที่จะต้องถูกปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม ได้เป็นจำนวนมากหรืออาจกล่าวได้ว่าแทบจะไม่เกิดมลพิษใดกับสิ่งแวดล้อมเลย จากต้นทางมาสู่ปลายทางที่นำผ้าทอจากธรรมชาติมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าใยพืช ( Plant Fabrics) จากเส้นใยพืชชนิดต่างๆ ได้แก่  ผ้าใยกัญชง (Hemp Fabrics) ผ้าใยสับปะรด (Pineapple Fabrics)  ผ้าใยสับปะรด (Pineapple Fabrics) ผ้าใยไผ่ (Bamboo Fabrics)  ผ้าใยบัว (Lotus Fabrics) ผ้าใยข่า …

Read More »

พลังงานเพื่อชีวิต

https://www.tkpark.or.th/tha/exhibition_kits_detail/13/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95-ENERGY-FOR-LIFE

Read More »

ปลูกจิตสำนึกรักษ์โลก

ประเทศไทยต้องใช้เงินเกือบ 300,000 ล้านบาทต่อปี เพื่อนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงมาให้คนไทยใช้กัน  เราจึงจำเป็นต้องลดภาระนี้ลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 จากที่เคยใช้กันอยู่ เราจะประหยัดเงินตราต่างประเทศได้เกือบ 30,000 ล้านบาท รถ 1 คัน ปลายปี 2540 ประเทศไทย มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลอยู่ทั้งหมด 2.1 ล้านคันรถยนต์แต่ละคัน ใช้น้ำมันเฉลี่ยวันละ 100 บาท  ถ้ารถทุกคันงดการใช้รถยนต์เหล่านี้สัปดาห์ละ 1 วัน จะสามารถประหยัดค่าน้ำมันได้ = 2.1 ล้านคัน x 100 บาท  = 210 ล้านบาท/สัปดาห์  = ประหยัดเงิน 10,920 ล้านบาท/ปี (210 ล้านบาท x 52 สัปดาห์) ไฟ 1 ดวง ประเทศไทยมีครัวเรือนรวมประมาณ 12 ล้านครัวเรือน หากแต่ละครอบครัวช่วยกันปิดไฟ 1 ดวง (หลอดไส้ 60 …

Read More »

ห้องสมุดสีเขียวกับการเป็นแหล่งเรียนรู้รักษ์โลก

ห้องสมุด คือแหล่งรวมสารสนเทศทุกประเภท  การเป็นห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library  เป็นห้องสมุดที่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงการบริหารจัดการ  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการให้บริการกับผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่้งแวดล้อม ทั้งการลดการปล่อยก๊าซที่เป็นสาเหตุของการเกิดสภาวะเรือนกระจก ที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน  การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า การประหยัดน้ำโดยการหันมาให้ความสำคัญและประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดแทน  การแยกขยะ การใช้หลัก 3Rs และที่สำคัญที่สุดคือการเน้นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรและผู้ใช้มีจิตสำนึกรักษ์โลกด้วย 

Read More »